Hướng dẫn sử dụng

Mô tả quy trình hoạt động của hệ thống AVN

Hướng dẫn tạo mới công ty

Các bạn có thể click theo đường dẫn Tại đây

Hoặc có thể vào từ menu chính của trình quản lý theo hình mô tả sau

Hướng dẫn tạo mới chi nhánh

Các bạn có thể click theo đường dẫn Tại đây

Hoặc có thể vào từ menu chính của trình quản lý theo hình mô tả sau

Hướng dẫn tạo mới nhân viên

Các bạn có thể click theo đường dẫn Tại đây

Hoặc có thể vào từ menu chính của trình quản lý theo hình mô tả sau

Hướng dẫn tải về phần mềm

Các bạn có thể click theo đường dẫn Tại đây

Hoặc có thể vào từ menu chính của trình quản lý theo hình mô tả sau

Hướng dẫn lấy mã đồng bộ

Các bạn có thể click theo đường dẫn Tại đây

Hoặc có thể vào từ menu chính của trình quản lý theo hình mô tả sau

Hướng dẫn thêm hình nhận diện cho nhân viên

Vào giao diện danh sách nhân viên Tại đây

Hoặc có thể vào từ menu chính của trình quản lý theo hình mô tả sau